Dec 11, 2008

Fiqh Haji & Umrah 1: Bab Safar

FS5- Fiqh Haji & Umrah 1: Bab Safar

FS5:FHU #1 – Perihal Bepergian (Safar)

1.0 Muqaddimah
Dalil Hadith #1:

Dari Abu Hurayrah ra, bahawa Nabi saw bersabda:
Terjemahnya: “Bepergianlah kamu agar kamu sihat dan berperanglah kamu agar kamu berkecukupan.” [HR Ahmad, disahkan oleh Munawi] Tahqiq: al-Albani mensahihkan hadith ini dalam Silsilah alSahihah: 3352.

Syarah: Kata al-Munawi, walaupun secara zahir musafir itu adalah kesulitan, kepayahan, keperitan hingga mendatangkan masyaqqah, namun ia memberi kesihatan jangkapanjang kepada tubuhbadan dan kejiwaan kerana sepanjang perjalanan ia berlatih bersabar dan menahan kepayahan (khususnya safar atau ekspedisi perang jihad).


Kata Imam alGhazzali al-Syafiíy, safar itu dua jenis: safar zahir dan safar batin. Inilah maksud safar yang diungkap oleh Ibrahim KhaliluLlah AS (Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku) QS 37:99 dan (Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap pelusuk alam) QS 41:53. Inilah maksud safar yang menyihatkan dan perang yang mencukupi (alHafidz al-Munawi, syarah alJaami’ alSaghir, cet maktabah Imam Syafi’iy, Riyadh, 2/97) thtl: Maka safar menuju BaituLlah untuk mengerjakan Haji walaupun banyak kepayahan dan kesukaran tapi pulangannya ialah keampunan dan balasan syurga dari Allah SWT (jika Hajj mabrur)

2.0 Bepergian (Khuruuj) dalam melakukan apa-apa yang dicintai Allah
Dalil Hadith #2: Juga dari Abu Hurayrah ra:
Terjemahnya: “ Tidak seorangpun yang keluar dari rumahnya, kecuali dipintunya ada dua panji-panji, salah satunya berada di tangan Malaikat, sedang lainnya di tangan Setan. Jika keluarnya itu untuk sesuatu urusan yang disukai Allah AWJ, ia akan diiringkan oleh Malaikat dengan panji-panjinya. Demikianlah ia akan selalu berada di bawah panji-panji Malaikat, sampai ia kembali ke rumahnya. Sebaliknya jika ia keluar untuk sesuatu hal yang dimurkai Allah, maka orang itupun akan diiringi oleh setan dengan panji-panjinya, berterusan demikian sehinggalah ia kembali ke rumahnya.”[HR Ahmad dan Tabrani, sanadnya jayyid (baik)] Tahqiq: Isnaadnya sahih, S. Ahmad Syakir pentahqiq alMusnad, 16/125.

3.0 Solat Istikharah dan Minta Pandangan Orang Bijaksana
3.1 meminta pendapat orang alim dan soleh sebelum berangkat. Dalilnya ialah dua ayat al-Qur:an, yakni, QS Ali Imraan 3: 159 (dan hendaklah kamu mesyuarah dengan mereka dalam semua urusan) dan QS asy-Syuuraa 42: 38 (sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di kalangan mereka). Juga sebuah atsar dari Qatadah: “Tidak ada satu kaum pun yang bermusyawarah demi mengharapkan keridhaan Allah, kecuali mereka akan dibimbing ke arah urusan yang lebih tepat.” Tahqiq: Atsar Qatadah itu bertaraf hasan kata alZaila’iy, Takhriij alKhasyaaf, 1/234; al-Sayyid memetik pendapat ini dari senarai Adab musafir oleh Imam al-hafidz Muhyidin syaraf an Nawawi dalam alMajmuu’, (4/264)

3.2 Solat Istikharah dan Berdo’a.
Dalil hadith #5: Dari Sa’ad bin Abi Waqash ra: [sabda saw]
Terjemahnya: “Di antara keberuntungan anak Adam ialah beristikharah kepada Allah dan di antara keberuntungan anak Adam ialah ridhanya terhadapQadhaa Allah. Sebaliknya di antara kemalangan anak Adam ialah enggan beristikharah kepada Allah dan gusarnya terhadap Qadha Allah.” [HR Ahmad] Takhrij/Tahqiq: Ia dikeluarkan juga oleh atTermidzi. Namun dinilai dha’if oleh al-Albani, Dhaíf sunan atTermidzi (2151) dan Ahmad Syakir, tahqiq alMusnad (3/83) tapi solat Istikharah adalah tsabit dalam hadith sahih yang lain (akan disentuh dalam syarah Fiqh Sunnah Jld 2)
Berkata Syaikhul Islam: “Tidakkan menyesal orang yang beristikharah kepada al-Khaliq dan bermusyawarah dengan para makhluk-Nya.” Tahqiq: kata-kata beliau dipetik dari kitab Kalim Tayyib/53 dan Majmu’ Fatawa (23/215)

3.3 Cara solat istikharah:
a. ianya dua raka’at
b. boleh dilakukan pada waktu mana jua. Tahqiq: Kata Syaikhul Islam, hatta boleh melakukan solat istikharah dalam waktu larangan jika urusannya urgent (Majmu’ Fatawa 23/215)
c. Tidak ditetapkan membaca mana-mana surah secara khusus, maka bebas membaca apa jua ayat atau surah (Syaikh Bakar Abu Zayd, Tashhih adDhu’aa, 488)
d. Kemudian berdo’a dengan do’a yang makthur. Tahqiq: menjadi perselisihan fuqaha’ bilakah waktu mustajab dipanjatkan do’a istikharah? Menurut madzhab Syafi’iy ada dua pendapat: semasa sujud dan selepas salam. Kata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah (ibid), do’a hendaklah dibaca sebelum salam.
Dalil hadith # 6: Dari Jabir ra, katanya,” RasuluLlah saw mengajarkan kepada kami agar beristikharah dalam segala urusan sebagaimana baginda biasa mengajar surah dari al-Qur:an. Syarah: Kata Imam al-Syaukani, istikharah dilakukan untuk semua urusan, hatta dalam urusan yang dianggap remeh-temeh sekalipun. Ini kerana biasa terjadi urusan yang remeh-temeh ini menyebabkan terjadinya bencana yang besar. (Nayl alAwthar, 3/90).

Sabda RasuluLlah saw:
Terjemahnya: “Jika salah seorang di antara kamu merencanakan sesuatu urusan, maka hendaklah ia solat dua raka’at, lalu membaca:

اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أوقال : في عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم ارضني به . قال : ويسمي حاجته

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan keMahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugrah-Mu yang Maha Agung. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah yang Maha Mengetahui hal yang ghaib.
Ya Allah, pabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini (disebutkan urusan yang dipohon) lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya terhadap diriku atau Nabi saw bersabda ‘di dunia atau akhirat’ sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah.
Akan tetapi apabila Engka mengetahui bahawa persoalan ini lebih berbahaya padaku dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku daripadanya, takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah keredhaan-Mu kepadaku.” Takhrij: sahih alBukhari, no 1162, 6382, 7390

4.0 Sunat Melakukan Perjalanan pada Hari Khamis
Dalil hadith #7 dari Ka’ab bin Malik ra
Terjemahnya: “ Bahawa RasuluLlah saw jika mengadakan perjalanan, jarang seklai berangkat bukan pada hari Khamis.” Takhrij [alBukhari, al-Sahih # 2949, 2950] Syarah: Jika perjalanan sudah diurus oleh badan berwajib seperti Tabung Haji misalnya, maka sunnah bertolak pada hari Khamis tidak dapat dilaksanakan.

5.0 Solat Sebelum Bertolak
Dalil hadith # 8 Dari alMuth’im bin alMiqdam [sabda]
Terjemahnya: “ Tidak ada satupun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya, dari solat dua raka’at yang dilakukannya sewaktu ia hendak berpergian.” [HR atTabrani dan Ibn Asakir, sanadnya mu’dhal dan mursal] Tahqiq: Benar sekali, walaupun al-sayyyid mengetahui kelemahan sanadnya, tapi kenapa ia masih menghidangkan kepada pembaca? Al-Albani mendha’ifkan hadith ini dalam Silsilah alDha’ifah, # 372 Syarah: Namun solat sunat musafir sebelum bertolak ini sunat di sisi madzhab Syafi’iy (lihat al-Azkar oleh anNawawi, tapi dalilnya tidak ada).

6.0 Sunat Membawa Teman
Dalil hadith # 9: Dari Ibn Umar ra, katanya:
Terjemah: “ RasuluLlah saw melarang sendirian: samada menetap atau musafir bersendirian.” [HR Ahmad] Tahqiq: statusnya sahih (isnad) menurut Syaikh Ahmad Syakir, al-Musnad (8/38), al-Albani, Silsilah alSahihah (60)
Dalil hadith # 10 dari ‘Amru bin Syu’aib, [sabda saw]
Terjemahnya: “ Seorang pengembara (diiringi) satu setan, dua orang, dua setan dan jika tiga orang pengembara, barulah berpergian.” [tanpa takhrij] Tahqiq: Syaikh al-Muhaddith al-Albani mengkelaskan hadith ini hasan dalam sahih Sunan atTermidzi (1674) dan Silsilah al-Sahihah (62)

7.0 Sunat Berpamitan (Ucap selamat tinggal, saling berpesan dan saling Berdoá)
7.1 Dalil hadith # 11 dari Abu Hurayrah (sabda saw):
Terjemahnya: “Siapa yang bermaksud hendak bepergian hendaklah ia mengucapkan kepada orang yang akan ditinggalkan: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه (Astaudi’ukumuLlahallazii laa tadhii’u wadaai’uh ) maksudnya (aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang serahannya) [HR Ibn Sunni dan Ahmad] Tahqiq: ia hadith hasan, al-Albani, sahih Kalim Tayyib (1/141) atau boleh juga dibaca dengan versi ini:

أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه (Astaudi’akaLlah) takhrij: al-Albani, sahih Ibn Majah (2/133)

7.2 Dalil hadith #12 Dari Ibn Umar (sabda saw):
Terjemahnya: “Sugguh, jika sesuatu dipertaruhkan (diserahkan) kepada Allah, pastilah akan dipelihara-Nya pertaruhan itu.” [HR Ahmad dari Umar] Tahqiq: bukan Umar tapi dari anaknya, Abdullah, ia dinilai sahih oleh al-Albani, sahih Kalim Tayyib, 169; sahih atTargiib 1/213

7.3 Dalil hadith #13, dari Abu Hurayra [sabda]
Terjemahnya: “Jika seseorang di antaramu bermaksud hendak bepergian, hendaklah ia berpamitan kepada saudara-saudaranya, kerana Allah jadikan do’a mereka bermanfaat.”[Hadith ini tidak ditakhriij] Tahqiq: Dha’f atau maudhu’. Yang benar bukan Abu Hurayrah tapi Zaid bin Arqam. Dikeluarkan oleh Ibn Asakir, alMunawi, Faidhul Qadir, 1/333, dan Ihya’ Ulumiddin. al-Hafidz Al-Iraqi (tahqiq al-Ihyaa’) 5/125, dha’if, al-Albani, silsilah alDha’ifah 470, hadith Maudhu’.
7.4 Do’a rakan tolan kepada si musafir
Dalil hadith #14, dari Ibn Umar ra (sabda saw)

أستودع الله دينك و أمانتك و خواتيم عملك (Astaudi’uLlaha Diinaka wa-amaanatakawakhowaatiim ‘amalika) Terjemahnya: “ Aku pertaruhkan/titipkan agamamu, amanatmu dan pernbuatanmu yang terakhir kepada Allah.” (Menurut Termudzi, hadith hasan sahih) Takhriij/Tahqiq: HR Ahmad dan Termidzi, status: Sahih, al-Albani, sahih Sunan atTermidzi, 3443, Hisnul Muslim alQahthani, 202
Dalil hadith #15, dari Anas bin Malik ra (sabda saw):

زودك الله التقوى , وغفر ذنبك , ويسر لك الخير حيثما كنت (zawwadakaLlahut Taqwa waghafara zanbaka wayassaralaka alkhair haithuma kunta)
Terjemahnya: “ Semuga Allah memberi bekal taqwa kepadamu, mengampuni dosamu dan emudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada.” [HR Termudzi, hadith hasan] Tahqiq: sahih, al-Albani, sahih sunan atTermidzi, 3444
Dalil hadith #16, dari Abu Hurayra (sabda saw)
Terjemahnya: “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah AWJ dan bertakbir bila menempuh tempat yang tinggi dan Ya Allah, perdekatkanlah jarak yang jauh, dan mudahkan perjalanannya.” Matn doa: اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر (AllahummaTwilhu al’Abda wa Hawwin ‘alaihi assSafar) Tahqiq: hasan, al-Albani, sahih Sunan atTermidzi, 3445

0 comments:

Post a Comment